Letní kino

Naše trháky Vás dostanou

Projekt Letního kina Vypich vznikl v DDM Praha 6 .

Promítat budeme ve čtvrtek, jedenkrát měsíčně bude páteční večer určen dětem.

Prostor letního kina nenabízí sedací zařízení (sedačky), návštěvník si přinese své.

 V případě nepříznivého počasí (déšť, silný vítr) se letní kino ruší. Informace o zrušení promítání bude uvedena v programu a na webu. Změna programu vyhrazena.

Najdete nás také na:

Program kina najdete v měsíčním přehledu označen červeně

Provozní a návštěvní řád

areál – letní kino Vypich (ne)KONEČNÁ

 1. Vstupem do prostoru areálu (Letního kina Vypich) návštěvník stvrzuje seznámení se s návštěvním a provozním řádem. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel, kterým je  Dům dětí a mládeže Praha 6.
 2. Návštěvník vstupem do prostor areálu souhlasí s dodržování hygienických pravidel v souvislosti s nařízením vlády ČR.
 3. Návštěvník vstupem do prostoru areálu souhlasí s pořízením fotografií v prostorách konání akce, s jejich následným umístěním na webových, FB stránkách provozovatele a s užitím pro další PR účely provozovatele.
 4. Areál slouží k promítání filmových a hudebních představení, pořádání různých kulturních a sportovních akcí.
 5. Prostor letního kina nenabízí sedací zařízení (sedačky), návštěvník si přinese své.
 6. Kapacita areálu letního kina je 150 míst. 
 7. Děti musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost po celou dobu pobytu v areálu.
 8. Návštěvníkům není povolen vstup se zvířaty.
 9. Návštěvníkům je zakázáno pohybovat se v místech, která jsou označená jako nebezpečná, či označena upozorněním Zákaz vstupu – nebezpečí úrazu.
 10. Návštěvníkům je zakázáno Manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost.
 11. Návštěvníkům je zakázáno vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez písemného souhlasu zodpovědné osoby provozovatele.
 12. V prostorách areálu je zakázáno návštěvníkům nošení střelných zbraní nebo jiných zbraní.
 13. V celém prostoru areálu platí zákaz prodeje a konzumace alkoholu.
 14. V prostorách areálu je zakázáno kouřit. 
 15. Diváci jsou povinni se chovat tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků přítomné pořadatelské služby. Neukázněné návštěvníky, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných látek mohou pořadatelé z prostorů areálu vykázat nebo je vůbec nevpustit. 
 16. V průběhu kulturní akce je v hledišti zakázáno používat mobilní telefon. 
 17. Je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy. 
 18. Účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici  přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli letního kina skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici. Za nezletilé návštěvníky letního kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení pro nezletilého vhodné či nikoliv.
 19. Nedílnou součástí filmového představení může být i jeden reklamní blok vložený do filmu o maximální délce 15 minut, který se skládá z komerčních reklamních sdělení a z filmových upoutávek; délka reklamního bloku však není zahrnuta do celkové délky příslušného filmového titulu.
 20. V případě poškození prostor a vybavení areálu má provozovatel nárok na úhradu vzniklé škody. 
 21. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách areálu.
 22. V případě porušení těchto pravidel je provozovatel areálu/akce oprávněn návštěvníka vykázat z prostor a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele, resp. jím pověřené osoby prostory opustit. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k opuštění prostor, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody.
 23. Změna programu vyhrazena. 
 24. V případě nepříznivého počasí (déšť, silný vítr) se letní kino ruší. Informace o zrušení promítání bude uvedena v programu a na webu.
 25. Vstup do areálu je na vlastní riziko.